Het nieuwe Europese maritieme innovatieproject NOVIMAR (NOVel Iwt and MARitime transport concepts) is onlangs van start gegaan. Het project heeft een looptijd van 4 jaar en wordt uitgevoerd binnen het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON 2020. Doel van NOVIMAR is om de haalbaarheid aan te tonen van een nieuw transportconcept met daarin de introductie van de zogenoemde ‘vessel train’. Deze ‘train’ bestaat uit een bemande ‘leader vessel’ met daarachter een of meer onbemande of bijna onbemande ‘follower vessels’.

‘Je kunt het vergelijken met truck platooning, alleen dan over het water’, zegt Oscar Lauf, Innovation Manager bij Netherlands Maritime Technology (NMT), de brancheorganisatie voor de maritieme sector. ‘We zien dat bij huidige multimodale transportketens knelpunten optreden, zoals wacht- en overslagtijden op terminals en een toenemend aantal files op de wegen. NOVIMAR richt zich op het wegnemen van deze knelpunten door een volgende stap te zetten in de optimalisatie van het goederenvervoer over water. Het project richt zich op het optimaliseren van de overslag van goederen tussen shortsea en binnenvaart. En vervolgens op het maximaliseren van het gebruik van beschikbare vaarwegen, met als doel goederen zo dicht mogelijk bij klanten in stedelijke gebieden te brengen. Dit alles met een optimale aansluiting op lokaal vervoer naar eindbestemming. Het daarvoor te ontwikkelen vesseltrainconcept beschouwen we als een innovatieve, efficiënte, flexibele en kosteneffectieve oplossing. De activiteiten binnen het project richten zich onder meer op de kosten-batenanalyses, de veilige navigatie van en het opereren met vesseltrains, beladingsconcepten, veiligheid en regelgeving.’

NMT en SMASH!

NMT is coördinator van het project, waarin in totaal 22 partners uit 9 Europese landen meedoen. Lauf: ‘Mooi om te vermelden is dat Nederland sterk vertegenwoordigd is met zeven partners: MARIN, Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart, Technische Universiteit Delft, Deltares, Bureau Telematica Binnenvaart, Autena Marine en wijzelf als NMT. Om het project uit te voeren, krijgen we een bijdrage van zo’n 8 miljoen euro uit het Horizon 2020-programma. We gaan nu hard aan de slag om het project handen en voeten te geven. Het zal nog wel even duren voordat we een echte proef met de ‘vessel train’ kunnen uitvoeren. Onze inbreng aan de Smart Shipping Challenge in november van dit jaar zal dan ook beperkt zijn, omdat het project zich op dat moment nog in het beginstadium bevindt. Belangrijk is dat wij contacten hebben met Rijkswaterstaat, zodat wij de SMASH-ontwikkelingen op de voet kunnen volgen en waar mogelijk onze eigen projectbevindingen kunnen inbrengen.’

Uitdagingen

Lauf ziet voldoende uitdagingen in het project. ‘Waar het vooral om gaat, is dat we de economische , operationele en technische haalbaarheid van de ‘vessel train’ aantonen en dat we een transportconcept laten zien dat interessant en bruikbaar is voor de markt en ook geaccepteerd wordt. Wat dat laatste betreft, zijn we druk in de weer met stakeholders, waaronder enkele Europese koepelorganisaties in de scheepvaart, havenbedrijven en vakbonden om advies en steun te krijgen voor het initiatief en een community te creëren. Als het project de beoogde resultaten oplevert, verwacht ik absoluut een vervolg in de praktijk. Hiermee kunnen we, zeker ook als Nederland, laten zien waar we met innovatieve vervoersconcepten over water toe in staat zijn.’