Hoorzitting CCR over minimumeisen Trackcontroleassistent

Na de hoorzitting die plaatsvond op 6 september 2019 in Bonn heeft het Comité Politiereglement in oktober 2019 besloten een tijdelijke ad-hoc-werkgroep in het leven te roepen om te werken aan het opstellen van minimumeisen voor de werkwijze en technische kenmerken van de trackcontroleassistent voor de binnenvaart (TCA) en de scholing van de gebruikers. Technische specificaties maken geen deel uit van de taken van de ad-hoc-werkgroep.

De ad-hoc-werkgroep heeft een document opgesteld met de titel “Voorstellen voor minimumeisen voor de trackcontroleassistent (TCA) voor de binnenvaart” en wil dit document tijdens deze hoorzitting bespreken. De tijdens deze hoorzitting verkregen inzichten zullen gebruikt worden om van het document met de voorgestelde minimumeisen een geconsolideerde versie te maken die kan worden voorgelegd aan het Comité Politiereglement van de CCR en de verschillende werkgroepen.

Om een constructieve bespreking tussen de deelnemers aan de hoorzitting mogelijk te maken, zal het aantal deelnemers beperkt worden. Als deelnemers voor deze hoorzitting wordt gedacht aan fabrikanten en installateurs van deze apparaten in de binnenvaart. Gebruikers die veel ervaring hebben met deze TCA’s, zijn ook zeer welkom. Mochten er afgezien van de rechtstreeks genodigden ook nog andere vertegenwoordigers van door de CCR erkende non-gouvernementele organisaties, alsook van staten en overheidsinstanties met waarnemersstatus aan de rondetafelbijeenkomst willen deelnemen, wordt hen verzocht contact op te nemen met het CCR-secretariaat.

Laatste inschrijvingsdatum: 24 september 2021

footer anchor