Over SMASH!

SMASH!, het Nederlands Forum voor Smart Shipping, brengt maritiem Nederland samen om smart shipping te implementeren​ en zo de concurrentiepositie van de sector te versterken.

In Nederland is een groot aantal organisaties en bedrijven bezig met smart shipping en ontwikkelingen op het gebied van autonome schepen. Dat gebeurt nu erg versnipperd. ​Door op nationale schaal samen te werken kunnen regionale initiatieven verbonden worden, en een groter bereik genereren. Ook is het makkelijker om internationaal verbindingen te leggen. SMASH! brengt op grote schaal marktpartijen, overheden en kennisinstellingen samen om dat te doen.

Hoe we dat doen? We werken aan onze ambitie door:

  • Het verenigen van de sector door te fungeren als centraal aanspreekpunt​
  • Het opstellen van een gezamenlijke roadmap en kennisagenda​
  • Het opzetten van gezamenlijke projecten​
  • Het zijn van een overlegtafel, over bijvoorbeeld wet- en regelgeving​
  • Smart shipping op de kaart zetten in Nederland.

De samenwerkingspartners

Nederland Maritiem Land zorgt voor de verbinding tussen 12 maritieme deelsectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersportindustrie en visserij. Wij zetten in op een goede samenwerking in het maritieme cluster om innovatie te versnellen. De maritieme toekomst begint nu.

De topsector Water & Maritiem is onderverdeeld in 3 inhoudelijke delen, namelijk Deltatechnologie, Maritieme Techniek, en Watertechnologie. Voor elk van deze 3 thema’s is een zogenaamde Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) opgericht. Dit zijn samenwerkingsverbanden van bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. In deze TKI’s zetten de samenwerkingsverbanden de inhoudelijke lijnen uit waarlangs ze werken aan het realiseren van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en het realiseren van een vooraanstaande internationale positie. Binnen het Topconsortium Kennis & Innovatie Maritiem (TKI Maritiem) werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstelling samen aan het verstevigen van de concurrentiepositie van de maritieme sector.

TKI Dinalog heeft als missie de logistieke sector voor te bereiden op de toekomt. Met een breed onderzoeksprogramma werken we aan een duurzame, slimme en concurrerende sector. Dat kunnen en doen we niet alleen. Daarom hebben we ons aangesloten bij het Nederlands Forum Smart Shipping. Met deze coalitie zijn we ervan overtuigd dat we een versnelling kunnen geven aan Smart Shipping vanuit Nederland.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Netherlands Maritime Technology vertegenwoordigt de Nederlandse scheepswerven en hun toeleveranciers. Al jaren staan onze leden bekend om hun innovatieve en technisch hoogwaardige producten. Door samen met de gebruikers te werken aan de ontwikkeling van nieuwe technologie blijven we voorop lopen in het ontwerpen en bouwen van slimme schepen, waarmee we een duurzamere en gedigitaliseerde maritieme sector creëren.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is dé vertegenwoordiger van in Nederland gevestigde reders die actief zijn in de zeevaart. De KVNR richt zich op politiek, overheid, maritiem cluster en samenleving. Doel van de belangenbehartiging is dat reders wereldwijd onbelemmerd kunnen ondernemen met schone schepen die veilig varen met bekwame bemanning.

Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) vormt het middelpunt van innovatie in de binnenvaartsector. Vanuit deze positie zet ons team zich dagelijks in om transport per binnenvaart nóg slimmer en duurzamer te maken. Met onze deelname aan het Nederlands Forum Smart Shipping kunnen we hier samen een versnelling aan geven.

De gemeente Rotterdam werkt met haar regionale partners aan het versterken van de meest complete en innovatieve maritieme regio van Europa onder de vlag ‘’Rotterdam Maritime Capital of Europe’’. Verduurzaming en digitalisering in de scheepvaart en scheepsbouw zijn hierbij belangrijke speerpunten en deze komen samen in het Forum Smart Shipping.

De gemeente Rotterdam is daarom aangesloten bij het Forum en helpt om de ontwikkeling en toepassing van autonome schepen in de Rotterdamse regio te versnellen, zodat onze haven en de scheepsbouw internationaal voorop kunnen blijven lopen.

“De haven zal nog vele jaren draaien om conventionele scheepvaart, maar slimme schepen en zelfs autonome schepen zullen deel uitmaken van de scheepvaart met bestemming Rotterdam. We doen onderzoek naar de effecten van Smart Shipping en digitalisering op onze haven, verkeersbegeleiding, mensen en vaardigheden. Samenwerking staat daarbij  centraal. Zowel in het binnenland als buitenland.”

Vlot & Veilig, Innovatief & Duurzaam. Dat zijn de strategische speerpunten van Port of Amsterdam. Samenwerking met stakeholders is noodzakelijk om innovatieve doorbraken te bereiken. Het Nederlands Forum Smart Shipping draagt daaraan op een essentiële manier bij.

Groningen Seaports zet zich in voor veilige scheepvaart en de economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Daarbij past het gereed maken van de zeehavens voor nieuwe technologische ontwikkelingen, voor de havens zelf en voor de nautische gemeenschap in het Noorden.

Het programma Maritime Delta zet zich, samen met de markt, onderwijs en overheden, in op het versterken van het maritieme cluster in de regio Zuid-Holland. Dit doen we op de pijlers van energietransitie, digitalisering en human capital. Smart shipping zien we als belangrijke ontwikkeling voor het verder versterken van het regionaal maritiem cluster.

Vanuit InnovationQuarter, als regionaal ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland ondersteunen we ondernemers in de regio. Dit doen we vanuit onze kerntaken: investeren, internationaliseren en innoveren. Binnen het sector Maritiem & Haven is smart shipping één van de leidende thema’s.

De Technische Universiteit Delft is koploper op het gebied van onderzoek naar personen- en vrachtvervoer.  Met het Researchlab Autonomous Shipping van de TUDelft wordt in gezamenlijke projecten gewerkt aan nieuwe concepten voor transport over water met maatschappelijke kansen (duurzaam en efficënt vervoer, veiligheid, economische groei, bereikbaarheid, …), ook in combinatie met transport over land en interactie met logistieke processen.  De rol van technologische ontwikkelingen, de interactie met mens en organisatie en het optimaal benutten van sensorsystemen, rekenkracht en informatiebronnen staan hierbij centraal.

Smart Shipping is a broad topic with many challenges and it will have a large impact on the Maritime Ecosystem. Addressing these challenges will need a multidisciplinary approach, a long term research view supported by sufficient long term funding and challenging projects. MARIN regards the National Forum Smart Shipping Shipping as an important platform to support in all these challenges.

Hive.mobility is het innovatiecentrum op het gebied van mobiliteit in Noord-Nederland. Hier werken we samen aan de ontwikkeling van slimme en groene oplossingen op het gebied van mobiliteit voor personen- en goederenvervoer.

Resultaat bereiken we door het bundelen van onze krachten. Dit doen we binnen hive.mobility met kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven, ondernemers en non-profit organisaties. Samen werken we aan de mobiliteit van de toekomst. Denk aan door waterstof aangedreven busvervoer, initiatieven voor autonoom vervoer met alle vervoermiddelen, cargobikes en drones, het convenant duurzame stadslogistiek en samenwerking in logistieke netwerken.

Provincie Zuid-Holland bouwt aan een krachtige provincie. Waar het goed wonen, werken en leven is voor iedereen. Nu én in de toekomst. Waarbij inwoners perspectief bieden en volgende generaties niet opzadelen met uitdagingen die we nu al kunnen aanpakken.

De provincie zoekt naar nieuwe manieren om de uitdagingen waar ze in Zuid-Holland voor staan, samen aan te gaan. Ze leren door te doen, lef te tonen en niet bang te zijn voor vernieuwing. Ze benutten hierbij ieders talent en expertise, want soms kunnen anderen iets nu eenmaal beter. Op die manier laten ze zien wat er allemaal wél kan als je samenwerkt aan die toekomst.

De KNB is ontstaan uit de overtuiging dat de uitdagingen waar de sector voor staat alleen met een integrale aangepakt kan worden. KBN is gebouwd op kennis, kunde en historie van Koninklijke BLN-Schuttevaer en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

Wat is smart shipping precies?

Smart shipping is het verregaand geautomatiseerd varen op zee en op binnenwateren. Smart shipping gaat verder dan het slimme schip: ook aan​ de vaaromgeving zijn aanpassingen nodig om het slimme schip zijn werk​ te kunnen laten doen.

Smart shipping is een ontwikkeling die de concurrentiepositie van de scheepvaartsector en Nederland verbetert. Het draagt bij aan een duurzamere scheepvaart en ook wordt de scheepvaart veiliger door digitale systemen die het menselijk handelen ondersteunen.

footer anchor