Privacyverklaring

Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) is een samenwerkingsverband van de initiatiefnemers: Nederland Maritiem Land, TKI Maritiem, TKI Dinalog, Ministerie van IenW, Netherlands Maritime Technology, KVNR, EICB, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen SeaPorts, Maritime Delta, Innovation Quarter, TU Delft en MARIN.

SMASH! is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. SMASH! hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Die van onszelf én van onze relaties. We gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om. We doen dit in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Waarom wij gegevens verzamelen en de wijze waarop we dat doen lees je in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SMASH! verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat u gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Werkgever / organisatie
 • Accounts sociale media
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en type apparaat

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smashnederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SMASH! verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • U te kunnen bereiken als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • U onze nieuwsbrief te kunnen sturen;
 • U te kunnen uitnodigen voor (informatie-)bijeenkomsten;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Diensten voor u te kunnen uitvoeren;
 • Onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

SMASH! neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die computerprogramma’s of -systemen nemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het forum) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk een andere bewaartermijn is overeengekomen, bewaart SMASH!  persoonsgegevens zo lang het programma loopt. Zo wordt bovendien voldaan aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Heeft u hier bezwaar tegen? Stuur dan een e-mail naar info@smashnederland.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

SMASH! deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van bovengenoemde doelen en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SMASH! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies op onze website

SMASH! gebruikt technische, functionele en analytische cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat uw computer, tablet of smartphone opslaat bij het eerste en volgende bezoeken aan deze website. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor een goede technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Lees meer over cookies op deze site

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SMASH! en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen of naar een andere door u aangegeven organisatie. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@smashnederland.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. SMASH! wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SMASH! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@smashnederland.nl.

footer anchor