Mini-symposium economische effecten smart shipping

Het programma Smart Shipping van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de economische effecten van smart shipping. Dit onderzoek laat zien dat de introductie van smart shipping in de binnenvaart voor een behoorlijk aantal scheepseigenaren prima zal gaan renderen. Randvoorwaarde is wel dat de vaarwegbeheerder de komst van smart shipping faciliteert. Positief daarvoor is dat er ook een aantal maatschappelijke voordelen zijn die een publieke investering vanuit de vaarwegbeheerder kunnen motiveren.

Bespreking onderzoek

In het onderzoek speelt de bedrijfsmatige haalbaarheid van smart shipping een zeer wezenlijke rol. Het ministerie is van mening dat het zinvol is de uitgangspunten en resultaten van het rapport breder te toetsen. Daarvoor is de vorm gekozen van een mini-symposium. In het mini-symposium worden de belangrijkste conclusies en de onderbouwing daarvoor gedeeld. In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aantal ontwikkelpaden. Via een tweetal praktijkcases wordt vervolgens getoetst of deze passen in de geschetste ontwikkelpaden. Tenslotte vindt in subgroepen een validatie van de uitkomsten plaats.

Aanmelden

Private partijen, kennisinstellingen en overheden zijn van harte welkom bij dit mini-symposium dat gepland is op dinsdag 11 januari 2022 in de middag bij RDM Next – de Loft te Rotterdam (mits fysiek mogelijk). De definitieve vorm van het symposium wordt binnenkort besloten. Het mini-symposium is bij uitstek het moment om kennis te nemen van het onderzoek en daardoor geïnspireerd te raken. Er zal een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn om het mini-symposium fysiek dan wel digitaal bij te wonen. Zo is het mogelijk om alle deelnemers aan het woord te laten.

We verzoeken u zich alleen aan te melden als u ook daadwerkelijk gaat deelnemen op 11 januari. Aanmelden kan bij Marc Oosterhuis via marc.oosterhuis@minienw.nl.

footer anchor