Terugblik: Workshop data behoefte smart shipping

Een belangrijke stimulans, zo wordt gezegd, voor een snelle implementatie van smart shipping is de beschikbaarheid van relevante data. Er is echter geen coherent beeld om wat voor data het precies gaat, welke kwaliteit deze moet hebben en hoe de beschikbaarheid van deze data de implementatie van smart shipping verder helpt. Daarom organiseerde het Nederlands Forum, samen met het kernteam smart shipping van het ministerie van IenW op maandag 25 januari een online workshop om een start te maken met het aanscherpen van de databehoefte.

Met de organisatie van de workshop voorzag het Nederlands Forum duidelijk in een behoefte. Meer dan 10 partijen melden zich aan voor de workshop. Het leverde ook direct mooie resultaten op. Met de input van de partijen is een breed overzicht verkregen in de benodigde data die ze nodig hebben om smart shipping verder te ontwikkelen. Wat direct blijkt is dat de databehoefte voor smart shipping voor een groot deel overlapt met de huidige datavoorziening vanuit de vaarwegbeheerder en zoals die bijvoorbeeld vaarweginformatie.nl beschikbaar wordt gesteld én die wordt ontwikkeld binnen het internationale project COMEX.

De deelnemers gaven aan dat het van belang is dat de data leesbaar is door machines. Het is lastiger om in dit stadium iets te zeggen over andere kwaliteitseisen.

Het is de bedoeling om in de komende tijd het net verder op te halen en ook in kaart te brengen hoe de betreffende data kan worden ingewonnen en of dat dor de markt of door de overheid zal moeten gebeuren. Genoeg dus om de aankomende tijd over door te praten.

Wil je meer weten? Of door praten? Neem dan contact op met Michael Schreuder van Rijkswaterstaat.

footer anchor