MIIP008 Green and autonomous corridor

De Noorse en Nederlandse Smart Shipping community hebben vorig jaar de mogelijkheid besproken om een Green & Autonomous Corridor tussen Nederland en Noorwegen te verkennen. Een Green & Autonomous Corridor is een shortsea corridor die duurzaam is in energieverbruik door efficiënte inzet van het schip, door lagere vaarsnelheid, autonoom varen, docken, manoeuvreren en door de modal shift van weg naar water. Autonoom varen op de corridor is complex en geeft nieuwe technologische, juridische en economische uitdagingen.

De Noorse en Nederlandse Smart Shipping community hebben tijdens de studiereis van SMASH! naar Noorwegen uitgesproken de mogelijkheid om een Green & Autonomous Corridor tussen Nederland en Noorwegen te verkennen. De complexiteit van het autonoom varen op een shortsea route tussen Noorwegen en Nederland is groter dan het autonoom varen in de fjorden of de binnenvaart door de grotere variatie aan weersituaties, het toenemende verkeer en ruimtegebrek door de ontwikkeling van windparken. Ook is er sprake van een meerdaagse zeereis in plaats van een reis van enkele uren over de fjorden.

Het internationale karakter van het traject maakt de toepassing van autonomie ook complexer. In IMO-verband wordt besproken onder welke condities autonoom varen in de toekomst mogelijk wordt, maar het reguleringsproces gaat jaren duren en vraagt om input uit experimenten. Onduidelijk is onder welke voorwaarden experimenten kunnen worden opgezet en welke rol landen, vlaggenstaten en het bedrijfsleven daarbij moeten spelen. Een laatste factor zijn de drijfveren voor het bedrijfsleven om te investeren in Groene & Autonome concepten. Hoofddoelstelling is het vaststellen van de haalbaarheid en meerwaarde van een Green & Autonomous Corridor tussen Noorwegen en Nederland waarmee de logistieke sector, technologie leveranciers, onderzoeksinstellingen en overheden kunnen experimenteren en leren met het veilig toepassen van vergaande vormen van automatisering in een complexe operationele omgeving als de Noordzee. Het beoogd resultaat is bestaat uit een onderzoeksagenda en een voorstel voor een living lab waarbinnen onderzoek en experimenten kunnen plaatsvinden.

Complexiteit

De complexiteit van autonoom navigeren op een shortsea route tussen Noorwegen en Nederland is hoog door de grote variatie aan weersituaties, toenemend verkeer en ruimtegebrek door de ontwikkeling van windparken op de Noordzee. Ook is er sprake van een meerdaagse zeereis in plaats van een reis van een uur tot enkele uren over de fjorden. Dat maakt autonoom varen op de Noordzee complexer en geeft nieuwe technologische uitdagingen. Het internationale traject maakt de toepassing van autonomie ook juridisch complexer. In IMO-verband wordt besproken onder welke condities autonoom varen in de toekomst mogelijk wordt, maar het reguleringsproces gaat jaren duren en vraagt om input uit experimenten. Onduidelijk is onder welke voorwaarden experimenten kunnen worden opgezet binnen de corridor Noorwegen – Nederland en welke rol landen, vlaggenstaten en het bedrijfsleven daarbij moeten spelen.

Een laatste factor zijn de drijfveren voor bedrijven om te investeren in Groene & Autonome concepten. Bij Yara en ASKO is een belangrijke drijfveer de modal shift van de weg naar het water. Shortsea tussen Nederland en Noorwegen is een bestaande trafiek. De vraag is of nieuwe duurzame logistieke concepten mogelijk worden door bemanningsreductie, veiligheid en brandstofbesparing en daarmee een impuls geven aan de shortsea-corridor tussen Nederland en Noorwegen, waarmee de markt voor autonoom varen zich ontwikkelt.

Belang van het project

De maritieme industrie in Nederland en Noorwegen zetten concrete stappen in binnenvaart en in fjorden. De stap naar open zee biedt nieuwe uitdagingen voor technologie-aanbieders, maar ook een grote, wereldwijde markt. Als Nederland in de koplopers groep van landen op het gebied ontwikkeling en toepassing van smart shipping wil blijven is internationale samenwerking onontbeerlijk. Dit project geeft een aanzet tot concrete samenwerking met een absoluut koplopersland (Noorwegen) op dit gebied.

Doelstellingen

Hoofddoelstelling is het vaststellen van de haalbaarheid en meerwaarde van een Green & Autonomous Corridor tussen Noorwegen en Nederland waarmee de logistieke sector, technologie leveranciers, onderzoeksinstellingen en overheden kunnen experimenteren en leren hoe vergaande automatisering veilig toegepast kan worden in een complexe operationele omgeving als de Noordzee. Het beoogd resultaat van het project is een rapportage met een outlook op de meerwaarde en haalbaarheid van een Green & Autonomous Corridor Noorwegen – Nederland en de bijbehorende onderzoeksagenda en een voorstel voor een living lab waarbinnen onderzoek en experimenten kunnen plaatsvinden. In de
rapportage worden vijf invalshoeken specifiek belicht in aparte hoofdstukken:

  • GAC Business cases WP1) – Overzicht van de voordelen (monetaire, veiligheids-en duurzaamheidsdimensies) en de mate waarin deze kunnen worden behaald voor verschillende voortschrijdende automatiseringsstappen voor schepen op de routes binnen de Groene Autonome Corridor.
  • Complexiteit en benodigde technologie (WP2) – Uitwerking van de specifieke technische, communicatieve en organisatorische uitdagingen die moeten worden overwonnen bij het varen in havens en op de Noordzee,
  • Juridisch kader (WP3) – Overzicht van wettelijke beperkingen waarmee men te maken krijgt bij het experimenteren met of werken met toenemende automatiseringsniveaus, en alle betrokken belanghebbenden die nodig zijn voor vrijstellingen, alternatieve goedkeuringen of bijgewerkte wetgeving.
  • Safety case & methodologie (WP4) – uitwerking van de randvoorwaarden, structuur en aanbevolen methodologie voor een safety case analyse voor de corridor, rekening houdend met voorwaarden van de betrokken regelgevende belanghebbenden.
  • Living lab (WP5) – Opzet van een living lab, rekening gehouden met de technische vereisten, het wettelijk kader en een hanteerbaar bestuursmodel en gericht schaalbaarheid binnen en buiten de corridor (meervoudige technologiepartijen, meerdere schepen, meerdere operators).

Planning

Het project is opgedeeld in 6 werkpakketten, waarvan vijf inhoudelijk werkpakketten (zie figuur). Vanuit de use case van Samskip wordt in kaart gebracht welke sprong in complexiteit de technologie moet maken om veilig en efficiënt autonoom te kunnen varen op de corridor Noorwegen – Nederland. Het resultaat is een roadmap met een schets van de stapsgewijze ontwikkeling en invoering van technologie op de corridor weer. Op basis daarvan worden de consequenties en mogelijkheden mbt legal framework, safety case en methodologie en business case uitgewerkt. Op basis van de eerste vier werkpakketten wordt met alle partners uitgewerkt hoe experimenten en ontwikkelingen door een living lab
kunnen worden ondersteund en welke rol verschillende stakeholders daarin willen of zouden moeten hebben.

Elk werkpakket start met een problem statement uitgewerkt door de trekker van het werkpakket. In een kick-off wordt dit afgestemd met alle deelnemers in het werkpakket. Op basis van het ‘problem statement’ wordt een literatuur scan uitgevoerd. De belangrijkste inzichten worden samengevat en besproken in de werkgroep van het werkpakket om de komen tot een eerste uitwerking voor de corridor. Vervolgens geven alle projectpartners schriftelijk en in workshops weer wat hun visie en behoefte is in het oplossen van het vraagstuk. In de laatste stap wordt in een workshop met projectpartner en externe stakeholders worden in vastgesteld welk onderzoeksvragen beantwoord moeten worden om de corridor te kunnen realiseren en welke randvoorwaarden gecreëerd moeten worden om ontwikkeling en onderzoek mogelijk te maken.

Milestones:

  1. Vaststellen Terms of Reference voor WP2-5 – Apr 2023
  2. Inhoudelijke afronding WP 2,3,4 (input voor WP5, living lab) – Sep 2023
  3. Inhoudelijke afronding WP5 living lab – Nov 2023
  4. Oplevering inhoudelijke rapporten – Dec 2023
footer anchor