Studie naar economische effecten Smart Shipping

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een consortium van onderzoeksbureaus Panteia en Ecorys een onderzoek uitgevoerd naar de economische effecten van smart shipping. Dit onderzoek tracht te becijferen in hoeverre en op welke manier (deels) geautomatiseerd varen bijdraagt aan de concurrentiepositie van de binnenvaartsector. Op 29 juni is het onderzoek door minister Harbers aangeboden aan de Tweede Kamer en daarmee ook openbaar toegankelijk, te vinden via deze link.

In het rapport zijn verschillende scenario’s doorgerekend, die uitgaan van een toenemende mate van automatisering bij het varen met binnenvaartschepen. Voor elk van deze scenario’s zijn de kosten en baten voor de overheid, de transporteconomie, de binnenvaartsector en de maatschappij als geheel in kaart gebracht. Hoewel toekomstige ontwikkelingen een onzekerheidsmarge met zich meebrengen, is op basis van het rapport een positief economisch effect van smart shipping onmiskenbaar aan te tonen voor wat betreft de exploitatie van binnenvaartschepen en de effecten voor de maatschappij als geheel.

Het onderzoek concludeert dat de baten van smart shipping in belangrijke mate komen te liggen bij de scheepseigenaar door verbeterde efficiëntie aan boord. Maatschappelijke baten komen bijvoorbeeld tot uitdrukking door teruggedrongen emissies en een verbetering van de modal shift. Het aanpassen van regelgeving wordt door het onderzoek als randvoorwaardelijk beschouwd voor een succesvolle introductie van smart shipping.

Het onderzoek, aangevuld met de visie van de betrokken stakeholders, onderschrijft het staande beleid op het gebied van smart shipping en het voornemen om meer experimenten mogelijk te maken om (op termijn) smart shipping-toepassingen op de vaarweg toe te kunnen laten.

footer anchor