Mogelijkheid tot experimenteren ook op zee

Op 1 juli 2019 treedt de Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee in werking. In lijn met de Beleidsregel voor experimenten op rijksvaarwegen zet deze beleidsregel de kaders neer waarbinnen experimenten met Smart Shipping op de territoriale zee, behoudens aanloopgebieden, kunnen plaatsvinden.

Met de inwerkingtreding van deze beleidsregel stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alle wateren in beheer van het Rijk open voor experimenten met smart shipping. Voor bijvoorbeeld aktewateren, kleinere vaarwegen en aanloopgebieden geldt dat niet het Rijk maar andere overheden experimenten toe kunnen staan. Het Loket Smart Shipping kan dit per situatie toelichten.

Experimenten vinden alleen plaats als dit geen gevolgen heeft voor de veiligheid op de vaarweg en het vlotte verloop van het overige scheepvaartverkeer, en zijn altijd tijdelijk. Door experimenten of initiatieven met smart shipping aan te melden kunt u bijgedragen aan de totstandkoming van toekomstige wet en regelgeving. Het Rijk gebruikt deze praktijkvoorbeelden van smart shipping om beleid vorm te geven.

Om te kunnen experimenteren is het nodig om toestemming aan te vragen bij de relevante vaarwegbeheerder. Het Loket Smart Shipping kan deze aanvragen begeleiden, begeleidt waar nodig verzoeken tot aanvullende ontheffingen en toestemmingen, en is ook het contactpunt voor algemene vragen over smart shipping. Ook in een vroegtijdig stadium denkt het Loket Smart Shipping al graag mee.

footer anchor