Studenten van Hogeschool Rotterdam starten met nieuwe smart shipping experimenten voor Rijkswaterstaat, Port of Rotterdam en Kotug.

In september zijn 24 studenten van Hogeschool Rotterdam gestart met het opzetten van experimenten voor Silent VTS, Digital Traffic Messaging en remote control & supervision in towing in samenwerking met Rijkswaterstaat, Port of Rotterdam en Kotug. De experimenten vinden plaats in het kader van een meerjarig onderzoeksprogramma waarin studenten en deze partners elk jaar een concrete vervolgvraag oppakken.

De nieuwe generatie studenten worden in hun opleiding al voorbereid op de ontwikkelingen in smart shipping. In de minor Ship Systems and the Human Factor van de opleiding Maritiem Officier leren studenten hoe duurzame en digitale maritieme innovaties de complexe werkomgeving aan boord van schepen en de samenwerking met de wal gaan veranderen. Belangrijk daarbij is de interactie tussen mens en de techniek. Het effectief functioneren van de mens in ontwikkeling van smart shipping staat centraal in deze minor. Studenten leren over en doen onderzoek naar wat er nodig is om aanpassingen op het vlak van automatisering op schepen en aan de wal veilig te kunnen implementeren.

In september zijn drie deelonderzoeken van start gegaan:

Project Silent VTS en DTM (Digital Traffic Messaging)

In samenwerking met Rijkswaterstaat en Port of Rotterdam wordt in dit project onderzocht hoe het marifoonverkeer op drukke vaarwegen geminimaliseerd kan worden door een deel van het verkeer digitaal te laten plaats vinden. Aan boord van binnenvaartschepen hebben schippers toegang tot het digitale verkeersbeeld van het VTS station (Vessel Traffic Services). De VTS medewerker hoeft op deze manier alleen maar de bijzondere gebeurtenissen op het vaarwater mondeling te communiceren met de betrokkenen. Op de binnenvaartsimulator van het STC is een applicatie genaamd Traffic View ontwikkeld om het VTS (simulator) beeld zichtbaar te maken op de brug van de schipper. Tevens maakt Traffic View digital traffic messaging mogelijk, het oversturen van digitale berichten tussen schipper(s) en VTS. De studenten onderzoeken hoe de informatievoorziening via Silent VTS (grafisch) en DTM (tekst) gebalanceerd kan worden om een optimale gebruikerservaring te garanderen. Tevens worden scenario’s ontwikkeld waarin meerdere schippers (2 simulatorbruggen) tegelijkertijd met de VTS interacteren en wordt onderzocht of het toevoegen van trajectvoorspellingen in het verkeersbeeld voordelen oplevert voor de onderlinge coördinatie en afstemming. In alle gevallen wordt zowel de kant van de VTS als de kant van de schippers in beschouwing genomen. Meer informatie.

Project remote control & supervision in towing

In dit project werken de studenten samen met Kotug aan een onderzoek naar de opzet en invulling van een shore control centre (SCC). De vraag is wat er nodig in om een sleepboot efficiënt en veilig remote controlled een sleepoperatie te kunnen laten uitvoeren. Het is noodzakelijk om het situational awareness niveau van de operator (kapitein) in het SCC voldoende te laten zijn, vergelijkbaar met de situatie van een kapitein aan boord. De feedback die een operator in het SCC krijgt van schip en omgeving is echter beperkt in hoeveelheid en in vorm, in vergelijking met de multi-sensorische feedback (denk aan de verschillende zintuigen) die de kapitein ontvangt aan boord (bv. 2D/3D beeld, geluid, trillingen, etc.). Vorig jaar hebben de studenten onderzocht in hoeverre de afwezigheid van omgevingsgeluid invloed heeft op de situational awareness, en of geluid iets is wat actief toegevoegd moet worden in een SCC. Dit jaar onderzoeken de studenten welke informatie een kapitein in een SCC nodig heeft om afstand en snelheid van het schip juist in te schatten tijdens een sleepoperatie. Is visuele feedback d.m.v. camerabeelden geprojecteerd op 2D schermen in het SCC voldoende, of is het toevoegen van afstandsinformatie (door meting) noodzakelijk, en zo ja, in welke vorm dan het beste? De studenten zullen een experiment uitvoeren aan boord van de sleepboot RT Borkum van Kotug. Indien mogelijk wordt de STC Tug Boat Simulator gekoppeld aan de RT Borkum om besturing op afstand mogelijk te maken, waardoor het experiment in een echte SCC omgeving uitgevoerd kan worden.

Project remote assistance for maintenance using augmented reality

Wanneer technische bezetting door hoog, vaak specialistisch opgeleid personeel aan boord krap wordt (door bv. gebrek aan personeel of een keuze voor bemanningsreductie), kan het zijn dat bepaald specialistisch technisch onderhoud aan boord moeilijker uitgevoerd kan worden. Ondersteuning vanaf de wal door een specialist kan dan een oplossing zijn. In dit project onderzoeken de studenten of remote assistance m.b.v. augmented reality (AR) mogelijk is. Daarbij draagt de engineer aan boord een augmented reality bril, waardoor de specialist aan de wal mee kan kijken tijdens het onderhoud en (auditieve en visuele) aanwijzingen kan geven. De studenten onderzoeken in het bijzonder de communicatie tussen de general engineer aan boord en de specialist engineer aan de wal. Wat is er nodig om zo snel mogelijk een juiste (gedeelde) situational awareness van het onderhoudsprobleem te krijgen en hoe communiceren beide partijen het beste met elkaar? Het doel van het onderzoek is een communicatieprotocol op te stellen, te gebruiken voor remote assistance m.b.v. AR. Het probleem wordt praktisch onderzocht door een experiment aan een koel- en vriesinstallatie op school.

Bovenstaande projecten lopen gedurende het gehele studiejaar: in het najaar als onderdeel van de minor en in het voorjaar als onderdeel van Praktijk Integratie projecten.

Samenwerking Kenniscentrum Duurzame HavenStad – onderzoekslijn Smart Shipping

Binnen de minor wordt op het project Silent VTS en DTM samengewerkt met het Kenniscentrum Duurzame HavenStad. Het project is onderdeel van de ondezoeksagenda Smart Shipping binnen het Kenniscentrum. De lector, docenten en studenten doen onderzoek naar de vraag wat de consequentie zijn voor het coördinerend vermogen in het vervoer- en transportsysteem als er stap voor stap menselijke functies door ‘smart’ technologie worden overgenomen? En welke infrastructurele maatregelen zijn er nodig om de huidige kwaliteit van scheepvaartverkeers-management te handhaven.

Contact informatie

Wil je meer weten over de onderzoeksprojecten? Neem dan contact op met één van onderstaande, betrokken docenten:

  • Thierry Verduijn| Lector Haven  | t.m.verduijn@hr.nl | Onderzoeksprogramma
  • Monique van der Drift  | Docentonderzoeker  | drimo@hr.nl | Coordinator Pi Project / Smart Deck / Minor
  • Guido Blankenstein | Onderzoeker Remote Towing  | blagu@hr.nl | Docent Minor
  • Frank Waszink | Onderzoeker Argumented Reality | wasfh@hr.nl  | Docent Minor
footer anchor